تبدیل عکس به اسکیس

تبدیل عکس به اسکیس

شاید خیلی از شما معماران عزیز دوست داشته باشید که تصاویر رو به اسکیس تبدیل کنید …
امروز برای شما آموزش تبدیل عکس به اسکیس رو در معماری به سبک طرح 5 قرار دادم … امیدوارم مفید باشه .. !
البته این آموزش ترجمه نشده …

The original photo. Image licensed from Fotolia by Photoshop Essentials.com.

Photoshop photo to sketch effect. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Photo To Sketch With More Detail In Photoshop

Written by Steve Patterson. In a previous Photoshop tutorial, we learned how to convert a photo into a sketch using a technique that works great with portraits, since it tends to leave out small, unwanted details like wrinkles and other skin blemishes while focusing more on the general features we want to see in the sketch, like a person’s eyes, nose and lips. Sometimes though, when working with other types of images like landscape or nature photos, buildings and architecture, still lifes, or really any image that doesn’t focus on people, you’ll want the sketch to include those tiny details the previous technique would ignore. In this tutorial, we’ll learn a slightly different way to convert a photo to a sketch that’s usually better suited for these other types of images since it often does an amazing job of bringing out fine details.

Download our tutorials as print-ready PDFs! Learning Photoshop has never been easier!

If you’ve already read through the previous Portrait To Sketch tutorial, you’ll find that most of the steps here are the same. It’s really just one change in one of the steps that makes all the difference. So as an added bonus for those already familiar with the previous tutorial, at the end of this one, we’ll learn how to create the entire sketch effect from beginning to end in 60 seconds or less! As before, I’ll be using Photoshop CS5 throughout this tutorial but any recent version will work. You’ll find the Photoshop Elements version of this tutorial here.

Here’s the photo I’ll be starting with, which comes to us from the Fotolia image library:

The original photo. Image licensed from Fotolia by Photoshop Essentials.com.

The original image.

Here’s how it will look after being converted to a color sketch:

Photo to detailed, colored sketch in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The final effect.

Let’s get started!

Step 1: Duplicate The Background Layer

Let’s begin as we usually do with photo effects by making a copy of our original image. This way, all of the changes we make will be made to the copy, leaving the original photo unharmed. If we look in the Layers panel, we see our image sitting all by itself on the Background layer, which is currently the only layer in the document:

The Background layer in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The Layers panel showing the photo on the Background layer.

Go up to the Layer menu in the Menu Bar along the top of the screen, choose New, then choose Layer via Copy. Or, for a faster way to run the same command, press Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) on your keyboard:

The New Layer via Copy command in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Go to Layer > New > Layer via Copy.

Either way makes a copy of the layer. Photoshop automatically names the copy “Layer 1″ and places is above the Background layer in the Layers panel:

Photoshop Layer 1. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

A copy of the image appears above the original.

Step 2: Desaturate The Layer

Go up to the Image menu at the top of the screen, choose Adjustments, then choose Desaturate:

Photoshop Desaturate command. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Go to Image > Adjustments > Desaturate.

The Desaturate command quickly removes all color from the image, leaving it in black and white:

Photoshop desaturated image. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The image after running the Desaturate command.

Step 3: Duplicate The Layer

Just as we did in Step 1, make a copy of the layer by going up to the Layer menu, choosing New, then choosing Layer via Copy, or by pressing Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) on your keyboard. A copy of Layer 1 appears above the original in the Layers panel:

Layer 1 copy. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Photoshop names the new layer “Layer 1 copy”.

Step 4: Invert The Image

Go up to the Image menu, choose Adjustments, then choose Invert:

Photoshop Invert command. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Go to Image > Adjustments > Invert.

This will invert the brightness values in our black and white image, making light areas dark and dark areas light:

The image after inverting the brightness values in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Inverting a black and white image creates a “photo negative” effect.

Step 5: Change The Layer Blend Mode To Color Dodge

Change the blend mode of the inverted layer from Normal (the default setting) to Color Dodge. You’ll find the blend mode option in the top left of the Layers panel:

Photoshop Color Dodge blend mode. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Change the layer blend mode from Normal to Color Dodge.

This will temporarily turn the document white:

The image appears white. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The document becomes filled with white.

Step 6: Apply The Minimum Filter

Up to this point, the steps have been the same as in the previous tutorial where we turned a portrait into a sketch. In that tutorial, we used Photoshop’s Gaussian Blur filter to create the sketch effect by blurring the layer. This time, we want more detail in the sketch than what the Gaussian Blur filter would give us, so we’ll use a different filter. Go up to the Filter menu at the top of the screen, choose Other, then choose Minimum:

Photoshop Minimum filter. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Go to Filter > Other > Minimum.

This opens the Minimum filter dialog box. Leave the Radius value at the bottom of the dialog box set to 1 pixel, then click OK to close out of it:

Photoshop Minimum filter dialog box. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The default Radius value of 1 pixel usually works great.

The photo is instantly converted into a sketch with lots of fine detail, much more than what we could have achieved with the Gaussian Blur filter:

The photo has been converted into a sketch with the Minimum filter. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The initial sketch with lots of detail.

Next, we’ll darken the sketch lines, colorize it, and learn how to complete the entire effect in 60 seconds or less!

Step 7: Merge The Layers Onto A New Layer

Hold down your Alt (Win) / Option (Mac) key and, with the key still held down, go up to the Layer menu and choose Merge Visible:

The Merge Visible command in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Hold down Alt (Win) / Option (Mac) and go to Layer > Merge Visible.

This will merge all of the existing layers onto a brand new layer, “Layer 2″, above them:

Merged layers in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Holding down Alt / Option (Mac) while choosing Merge Visible keeps the original layers intact.

Step 8: Change The Blend Mode To Multiply And Adjust The Layer Opacity

Change the blend mode of Layer 2 from Normal to Multiply. This will darken the lines in the sketch. If you find the sketch is now too dark, lower the layer’s Opacity value, which you’ll find to the right of the blend mode option. Keep an eye on the image in the document window as you lower the opacity to fine-tune the results. I’ll lower mine down to 65%:

The blend mode and Opacity options in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Change the blend mode to Multiply, then lower the Opacity value.

Here’s my result with the sketch lines now darker:

Photoshop photo to sketch effect. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The sketch now appears darker against the white background.

Step 9: Duplicate The Background Layer

Let’s add color to the sketch using the colors from the original image, which is sitting safely on the Background layer. First, click on the Background layer in the Layers panel to select it:

Selecting the Background layer in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Click on the Background layer to select it.

With the Background layer selected, make a copy of it by going up to the Layer menu, choosing New, then choosing Layer via Copy, or by pressing Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) on your keyboard. Photoshop duplicates the layer, names the copy “Background copy” and places it directly above the original Background layer:

Duplicating the Background layer in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Photoshop always places a copy of a layer directly above the original.

Step 10: Move The Background Copy Above The Other Layers

Press Shift+Ctrl+] (Win) / Shift+Command+] (Mac) to instantly jump the Background copy layer to the top of the layer stack so it sits above the merged layer (Layer 2). The original photo will once again appear in the document window:

Jumping a layer to the top of the layer stack in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The Background copy layer jumps above the other layers.

Step 11: Change The Blend Mode To Color And Adjust The Layer Opacity

Finally, change the blend mode of the Background copy layer from Normal to Color, which will colorize the sketch. If the color seems too intense, lower the Opacity value until you’re happy with the results. I’ll lower my opacity down to 50%:

Changing the blend mode to Color and lowering the layer opacity. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

Change the blend mode to Color and lower the opacity if needed.

Here, after colorizing the sketch, is my final result. I’ve cropped away some of the empty background with the Crop Tool:

Photo to detailed, colored sketch in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com.

The final colorized “photo to sketch” effect.

Photo To Sketch In 60 Seconds Or Less

As promised at the beginning of the tutorial, here’s how to create this same photo to sketch effect in 60 seconds or less, using keyboard shortcuts for most of the work! Before you begin, make sure the Move Tool is selected at the top of the Tools panel, otherwise some of the keyboard shortcuts won’t work.

Step 1: With the photo newly opened in Photoshop, press Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) to duplicate the Background layer.
Step 2: Press Shift+Ctrl+U (Win) / Shift+Command+U (Mac) to desaturate the layer.
Step 3: Press Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) to duplicate the desaturated layer.
Step 4: Press Ctrl+I (Win) / Command+I (Mac) to invert the layer.
Step 5: Press Shift+Alt+D (Win) / Shift+Option+D (Mac) to change the blend mode to Color Dodge.
Step 6: Go to Filter > Other > Minimum. Leave the Radius value set to 1 pixel and click OK to close out of the filter’s dialog box.
Step 7: Press Shift+Alt+Ctrl+E (Win) / Shift+Option+Command+E (Mac) to merge the layers onto a new layer above the others.
Step 8: Press Shift+Alt+M (Win) / Shift+Option+M (Mac) to change the blend mode of the merged layer to Multiply, which darkens the sketch effect.
Step 9: Lower the layer Opacity value if the sketch now appears too dark.
Step 10: Click on the Background layer in the Layers panel to select it, then press Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) to duplicate it.
Step 11: Press Shift+Ctrl+] (Win) / Shift+Command+] (Mac) to jump the Background copy layer to the top of the layer stack.
Step 12: Press Shift+Alt+C (Win) / Shift+Option+C (Mac) to change the blend mode to Color to colorize the sketch.
Step 13: Lower the Opacity value to reduce the intensity of the color if needed.

And there we have it!

منبع : photoshopessentials.com
معرفی : سایت معماری به سبک طرح 5 – tarh5.ir

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه