۱۰ تصویر از شیت بندی – سری ۳

۱۰ تصویر از شیت بندی – سری ۳
بدون راندو
بدون راندو
بدون راندو
بدون راندو
میدان میوه و تربار در تبریر
میدان میوه و تربار در تبریر
میدان میوه و تربار
میدان میوه و تربار
مدرسه آقا بزرگ
مدرسه آقا بزرگ
نمای مدرسه آقا بزرگ
نمای مدرسه آقا بزرگ
بنای سنتی
بنای سنتی
بنای سنتی
بنای سنتی
نمایشگاه و مغازه کتابفروشی
نمایشگاه و مغازه کتابفروشی
پرسپکتیو
پرسپکتیو
ایده
ایده
ورودی باغ جهان نمای شیراز
ورودی باغ جهان نمای شیراز
پل هوایی
پل هوایی
پل هوایی
پل هوایی
پل هوایی در شیراز
پل هوایی در شیراز
مسجد
مسجد
طاق
طاق

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه