مطالعات خانه موسیقی

مطالعات خانه موسیقی

مطالعات کامل خانه موسیقی
فهرست کامل مطالعات در زیر درج گردیده است

فهرست منابع 

عنوان                                                                                                                صفحه 

 

فصل اول: مطالعات پایه ……………………………………………….۱ 

۱۱–  تعریف فرهنگ …………………………………………………………………………………………….۲

۱۲– ریشه واژه فرهنگ……………………………………………………………………………………….۴

۱۳– نگرش به هنر اثر هنر هنرمند…………………………………………………………………۴

۱-۳-۱- تعریف و منشا هنر…………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳-۲- ماهیت هنر………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱۴– نحوه طبقه بندی هنر……………………………………………………………………………………۶

۱۵– نقد هنری…………………………………………………………………………………………………….۷

۱۶–  اثر هنری……………………………………………………………………………………………………..۹

۱۷–  هنر و ارتباط………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱۸–  نقش هنرمند در هنر…………………………………………………………………………………… ۱۱

۱۹– نتیجه گیری ( ارتباط هنر و فرهنگ ) …………………………………………………………..۱۲

۱۱۰–  تعریف موسیقی………………………………………………………………………………………….۱۴

۱۱۱–  چگونگی و زمان پیدایش موسیقی ………………………………………………………………۱۵

۱۱۲– تحولات موسیقی……………………………………………………………………………………….۱۶

۱۱۳– موسیقی ایرانی………………………………………………………………………………………….۲۹

۱۱۴–  رمز صوت تماشای صدا موسیقی ایران………………………………………………………. ۳۷

أ

۱۱۵– موسیقی مدرن ………………………………………………………………………………………….۴۰

 

فصل دوم : مطالعات تطبیقی ………………………………………….۴۹ 

 • ۲– مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو در پاریس…………………………………………………………….۵۰
  • ۱-تقسیم بندی مجموعه …………………………………………………………………………………………………..۵۲

۱-۲-۳- قضاوت های متفاوت در مورد مرکز پمپیدو…………………………………………………………………..۶۰

۱-۲-۴-ایده های معماری…………………………………………………………………………………………………………..۶۴

 • راهکارهای بکار برده شده……………………………………………………………………………………………..۶۵
 • فضاهای داخلی ۲-۲- موزهی هنر کیمبل ۱۹۶۹ _۱۱۹۷۲۲-۲-محـل قـرار گیـری بنـا در

سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸۲-۲-۲- ایده کلی………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۲-۲-۳- حوه ورود……………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

 • ۴-سیرکولاسیون…………………………………………………………………………………………………………………۷۶
 • خانه ی هنرمندان ایران ………………………………………………………………………………۷۹

۴۲–  بررسی مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو………………………………………………………۸۲ 

۲۵– پاویون رو باز……………………………………………………………………………………………….۹۱ 

 

فصل سوم : مطالعات تکمیلی …………………………………………۹۵

 • ۳– عناصر فضایی……………………………………………………………………………………………..۹۶

۱-۳-۱- صحنه…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

ب

۱-۳-۲- عناصر صحنه…………………………………………………………………………………………………………………۹۷

 • ۳-پرده ضد حریق……………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۱-۳-۴-پشت صحنه……………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۱-۳-۵-روند طراحی……………………………………………………………………………………………………………………۹۸

 • عملکرد داخلی……………………………………………………………………………………………………………….۹۸
 • بارانداز و انبار…………………………………………………………………………………………………………………۹۸
 • فضاهای ارتباطی پشت صحنه………………………………………………………………………………………۹۹
 • انبار موقّّت……………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
 • دفاتر…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
 • رختشویخانه……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
 • رختکن……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
 • آرشیو لباس……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
 • اتاق گریم……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
 • اتاق های انتظار ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
 • فضای تمرین………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
 • اتاق نور و صدا: ۱-۳-۱۸- اکوستیک………………………………………………………………………..۱۰۳

۱-۳-۱۹- فضا های عمومی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

 

فصل چهارم: مطالعات کالبدی ………………………………………. ۱۱۱

۱۴– خصوصیات و ویژگی های شهر مشهد …………………………………………………………۱۱۲ 

۴۲–  سیمای جمعیتی شهر مشهد ……………………………………………………………………..۱۱۲

ج

۴۳—  بافت سنتی شهر مشهد ……………………………………………………………………………۱۱۴

۴۴–  بافت میانی شهر مشهد …………………………………………………………………………….۱۱۴

۴۵—  بافت معاصر شهر مشهد ……………………………………………………………………………۱۱۵

 • ۴– خصوصیات اقلیمی شهر مشهد ………………………………………………………………….۱۱۵
 • ۴– تأثیرات اقلیمی مؤثر در طراحی ………………………………………………………………..۱۱۸

  منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه