خرید کتابچه مطالعات خانه هنر

خرید کتابچه مطالعات خانه هنر

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

۰٫مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

بخش اول: مطالعات شناخت

فصل یکم: مطالعات پایه………………………………………………………………………………… ۶

 ۱-۱٫فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

 ۱-۱-۱٫تعریف لغوی فرهنگ……………………………………………………………………………………………………… ۷

 ۱-۱-۲٫تعریف های فرهنگ……………………………………………………………………………………………………….. ۷

 ۱-۱-۲-۱٫تعریف فرهنگ به معنای خاص(نظام فرهنگی)………………………………………………………. ۷

 ۱-۱-۲-۲٫تعریف فرهنگ عمومی……………………………………………………………………………………………… ۸

 ۱-۱-۲-۳٫تعریف های وصف گرایانه………………………………………………………………………………………….. ۸

 ۱-۱-۲-۴٫تعریف های تاریخی…………………………………………………………………………………………………… ۹

 ۱-۱-۲-۵٫تعریف های هنجاری…………………………………………………………………………………………………. ۹

 ۱-۱-۲-۶٫تعریف های روان شناسیک……………………………………………………………………………………….. ۹

 ۱-۱-۲-۷٫تعریف های ساختاری………………………………………………………………………………………………. ۱۰

 ۱-۱-۲-۸٫تعریف های تکوینی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

 ۱-۱-۳٫فرهنگ به عنوان یک نیاز ضروری جامعه………………………………………………………………….. ۱۱

 ۱-۱-۴٫فولکور(folkore) یا فرهنگ مردمی………………………………………………………………………….. ۱۲

 ۱-۱-۵٫انواع فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

 ۱-۱-۵-۱٫فرهنگ نمادی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

 ۱-۱-۵-۲٫فرهنگ نهادی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

 ۱-۱-۵-۳٫فرهنگ متبلور………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

 ۱-۱-۵-۴٫فرهنگ مادی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

 ۱-۱-۵-۵٫فرهنگ غیر مادی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

 ۱-۱-۶٫ویژگی های فرهنگ………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

 ۱-۱-۷٫ایستایی فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

 ۱-۱-۸٫عناصر فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

 ۱-۱-۹٫فرهنگ پذیری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

 ۱-۱-۹-۱٫خصوصیات فرهنگ پذیری……………………………………………………………………………………… ۱۵

 ۱-۱-۱۰٫فرهنگ پذیری در عصر حاضر…………………………………………………………………………………… ۱۶

 ۱-۱-۱۱٫تأثیر فرهنگ بر فضا…………………………………………………………………………………………………… ۱۸

 ۱-۱-۱۲٫تحول فرهنگی در تهاجم فرهنگی……………………………………………………………………………. ۱۸

 ۱-۱-۱۳٫فرهنگ و تمدن………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

 ۱-۱-۱۴٫فرهنگ و هنر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

 ۱-۱-۱۵٫فرهنگ و ارتباط…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

 ۱-۱-۱۶٫فرهنگ و شخصیت…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

 ۱-۱-۱۷٫توسعه ی فرهنگی……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

 ۱-۱-۱۸٫تأثیر فرهنگ بر فضا…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

 ۱-۲٫اوقات فراغت………………………………………………………………………………………. ۲۴

 ۱-۲-۱٫مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

 ۱-۲-۲٫هدف های استفاده از اوقات فراغت…………………………………………………………………………….. ۲۴

 ۱-۲-۳٫اوقات فراغت،ضرورت ها و کارکردها…………………………………………………………………………… ۲۵

 ۱-۲-۴٫اوقات فراغت و آسیب پذیری اجتماعی……………………………………………………………………… ۲۵

 ۱-۲-۵٫رابطه ی فراغت با نظام اجتماعی………………………………………………………………………………… ۲۶

 ۱-۲-۶٫فراغت و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

 ۱-۲-۷٫چگونگی گذراندن اوقات فراغت و نیازهای اجتماعی…………………………………………………. ۲۶

 ۱-۲-۸٫انواع اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

 ۱-۲-۹٫نقش فرهنگ سرا در تأمین نیازهای فرهنگی گروه مخاطب…………………………………….. ۳۱

 ۱-۲-۱۰٫نیازها و تمایلات مخاطب دلایل بازدیدهای فرهنگی………………………………………………. ۳۳

 ۱-۲-۱۱٫ارزیابی کلی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

 ۱-۳٫مجموعه های فرهنگی…………………………………………………………………………. ۳۵

 ۱-۳-۱٫مراکز فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

 ۱-۳-۲٫سیاست های فرهنگی کشور………………………………………………………………………………………… ۳۶

 ۱-۳-۳٫حوزه بندی فرهنگ سراها و مجموعه های فرهنگی…………………………………………………. ۳۷

 ۱-۳-۳-۱٫برنامه ریزی عمومی…………………………………………………………………………………………………. ۳۷

 ۱-۳-۳-۲٫حوزه فعالیت…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

 ۱-۴٫گرایش های مختلف هنر………………………………………………………………………. ۳۹

 ۱-۴-۱٫موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

 ۱-۴-۲٫مجسمه سازی……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۱-۴-۳٫هنرهای ترسیمی شامل:نقاشی،خطاطی……………………………………………………………………….. ۴۰

 ۱-۴-۴٫هنرهای نمایشی شامل:فیلم،سینما،تئاترو…………………………………………………………………… ۴۲

 ۱-۴-۴-۱٫تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

 ۱-۴-۴-۱-۱٫نمایش پس از اسلام…………………………………………………………………………………………… ۴۲

 ۱-۴-۴-۱-۲٫فضا در تئاتر کلاسیک…………………………………………………………………………………………. ۴۴

 ۱-۴-۴-۲٫سینما………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

 ۱-۴-۴-۳٫پویانمایی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

 ۱-۴-۴-۴٫فیلم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 ۱-۴-۵٫ادبیات شامل شعر و داستان،نمایش نامه،فیلم نامه و نثر………………………………………….. ۴۶

 ۱-۴-۵-۱٫شعر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 ۱-۴-۵-۲٫داستان نویسی………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

 ۱-۴-۶٫معماری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

 ۱-۴-۷٫ورزش،رقص و حرکات نمایشی……………………………………………………………………………………. ۴۷

۱-۴-۷-۱٫ورزش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

 ۱-۴-۷-۲٫رقص………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

 ۱-۴-۸٫عکاسی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

 ۱-۵٫زیبایی شناسی……………………………………………………………………………………. ۴۸

 ۱-۵-۱٫طبیعت و زیبایی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

 ۱-۵-۲٫هنر و زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

 ۱-۵-۳٫ارزیابی کلی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

  فصل دوم:مطالعات تکمیلی…………………………………………………………………………. ۵۲

 ۱-۲٫فضاهای پیشنهادی برای مجموعه ی فرهنگی-هنری……………………………………………………. ۵۳

 ۲-۲٫ضوابط و استانداردهای فضاهای معرفی شده………………………………………………………………….. ۵۴

 ۲-۲-۱٫آتلیه های طراحی………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

 ۲-۲-۲٫کارگاه ها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

 ۲-۲-۲-۱٫انباری………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

 ۲-۲-۳٫کلاس های تئوری………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

 ۲-۲-۴٫کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

 ۲-۲-۵٫آمفی تئاتر……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

 ۲-۲-۶٫سالن کنفرانس………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

 ۲-۲-۷٫دفاتر اداری……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

 ۲-۲-۸٫سالن غذاخوری…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

 ۲-۲-۹٫پارکینگ ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

 ۲-۲-۱۰٫فضای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

 فصل سوم:مطالعات تطبیقی………………………………………………………………………… ۶۳

 ۳-۱٫بررسی نمونه های خارجی……………………………………………………………………………………………….. ۶۴

 ۳-۱-۱٫مرکز ملی و فرهنگی ژورژ پمپیدو………………………………………………………………………………. ۶۴

 ۳-۱-۲٫مرکز فرهنگی تی جی بائو…………………………………………………………………………………………… ۶۹

 ۳-۱-۳٫کیاسما-شمایل تقاطع ها……………………………………………………………………………………………… ۷۲

 ۳-۲٫مطالعات تطبیقی ایرانی……………………………………………………………………………………………………. ۷۸

 ۳-۲-۱٫موزه ی هنرهای معاصر تهران…………………………………………………………………………………….. ۷۸

 ۳-۲-۲٫فرهنگسرای نیاوران………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

 ۳-۲-۳٫فرهنگسرای خاوران……………………………………………………………………………………………………… ۸۱

 فصل چهارم :مطالعات زمینه………………………………………………………………………… ۸۴

 ۴-۱٫شناخت شهر……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

 ۴-۱-۱٫موقعیت طبیعی مشهد…………………………………………………………………………………………………. ۸۵

 ۴-۱-۲٫ویژگی های آب و هوای مشهد……………………………………………………………………………………. ۸۵

 ۴-۱-۲-۱٫درجه حرارت……………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

 ۴-۱-۲-۲٫میزان بارندگی،رطوبت نسبی،تبخیر و تعرق………………………………………………………….. ۸۵

 ۴-۱-۲-۳٫جریان های هوا………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

 ۴-۱-۲-۴٫وزش باد……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

 ۴-۱-۲-۵٫وضعیت تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………….. ۸۶

 ۴-۱-۲-۶٫خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۸۷

 ۴-۱-۲-۷٫اهداف مطالعات اقلیمی…………………………………………………………………………………………… ۸۷

 ۴-۱-۳٫بررسی ویژگی های اقلیمی در بافت قدیمی شهر مشهد………………………………………….. ۸۸

 ۴-۱-۴٫بررسی استخوان بندی شهر مشهد در قدیم………………………………………………………………. ۸۹

 ۴-۱-۵٫وضعیت کالبدی شهر……………………………………………………………………………………………………. ۹۰

 ۴-۱-۵-۱٫محورها……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

 ۴-۱-۶٫مطالعات جمعیتی شهر مشهد…………………………………………………………………………………….. ۹۱

 ۴-۱-۷٫بررسی محدوده‌ی کوهسنگی………………………………………………………………………………………. ۹۲

 ۴-۱-۷-۱٫بررسی سابقه‌ی تاریخی کوهسنگی ………………………………………………………………………. ۹۲

 ۴-۱-۷-۲٫خیابان کوهسنگی……………………………………………………………………………………………………. ۹۳

 ۴-۱-۸٫بررسی شبکه در دسترسی به محدوده……………………………………………………………………….. ۹۳

بخش دوم:فرآیند طراحی

 فصل یکم:تعیین برنامه‌ی کلی پروژه…………………………………………………………….. ۹۵

 ۵-۱٫تعریف پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

 ۵-۱-۱٫اهداف و وظایف پروژه………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 ۵-۱-۲٫شناسایی جمعیت مخاطب پروژه…………………………………………………………………………………. ۹۶

 ۵-۲٫فضاهای مورد نیاز برای خانه ی هنر……………………………………………………………………………….. ۹۸

 ۵-۳٫تدوین مبانی طراحی پروژه………………………………………………………………………………………………. ۹۹

 ۵-۳-۱٫مبانی نظری عام طرح …………………………………………………………………………………………………. ۹۹

 ۵-۴٫برنامه ی فیزیکی طرح…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

 ۵-۴-۱٫مبانی تدوین برنامه ی فیزیکی…………………………………………………………………………………… ۱۰۰

 ۵-۴-۲٫برنامه ی فیزیکی پروژه و تدوین عملکردها………………………………………………………………. ۱۰۰

 ۵-۴-۲-۱٫فضاهای آموزشی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

 ۵-۴-۲-۲٫فضاهای اطلاع رسانی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

 ۵-۴-۲-۳٫فضاهای جمعی………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

 ۵-۴-۲-۴٫فضاهای نمایشگاهی……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

 ۵-۴-۲-۵٫فضاهای تجاری-فرهنگی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۴-۲-۶٫فضاهای اداری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

 ۵-۴-۲-۷٫مجموعه ی ورودی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

 ۵-۴-۲-۸٫فضاهای خدماتی-رفاهی………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

 ۵-۴-۲-۹٫فضاهای خدماتی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

 ۵-۴-۲-۱۰٫نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

فصل دوم:معرفی و انالیز سایت……………… ۱۰۶ 

 ۵-۵٫تجزیه و تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

 ۵-۵-۱٫مطالعات میدانی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

 ۵-۵-۲٫کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

 ۵-۵-۳٫تعیین کیفیت سایت……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 ۵-۵-۴٫تجزیه تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۵-۵-۴٫خلاصه تجزیه تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

 

 

فصل سوم:مدارک طرح………………………………………………………………………………. ۱۲۰

منابع وماًخذ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

 

 

 

خرید فایل از لینک زیر :

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه