ایده های نورپردازی سری ۲

ایده های نورپردازی سری ۲

ایده های نورپردازی

نورپردازی در معماری (Architectural lighting design) یکی از بخش های معماری و مهندسی معماری است . بحث نور و پرداختن به آن می تواند در مباحث زیبائی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد. از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد. ابزار و وسایل روشنایی نیز به عنوان عواملی که تأمین کننده ی نور مصنوعی هستند ،مطرح می باشند. در هنر معمارینور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ،نظم فضایی، مصالح، رنگ و … مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود.

ایده های نورپردازی (۵) ایده های نورپردازی (۶) ایده های نورپردازی (۷) ایده های نورپردازی (۱۰) ایده های نورپردازی (۱۱) ایده های نورپردازی (۱۳) ایده های نورپردازی (۱۵) ایده های نورپردازی (۱۶)ایده های نورپردازی (۱)ایده های نورپردازی (۲)ایده های نورپردازی (۳)ایده های نورپردازی (۴)ایده های نورپردازی (۷)ایده های نورپردازی (۸)ایده های نورپردازی (۹)ایده های نورپردازی (۱۲)ایده های نورپردازی (۱۴)ایده های نورپردازی (۲۰)ایده های نورپردازی (۲۱)ایده های نورپردازی (۲۲)ایده های نورپردازی (۲۳)ایده های نورپردازی (۳۰)ایده های نورپردازی (۳۲)ایده های نورپردازی (۳۳)ایده های نورپردازی (۳۷)ایده های نورپردازی (۴۱)ایده های نورپردازی (۴۲) ایده های نورپردازی (۱۸) ایده های نورپردازی (۱۹) ایده های نورپردازی (۲۴) ایده های نورپردازی (۲۷) ایده های نورپردازی (۲۸) ایده های نورپردازی (۲۹) ایده های نورپردازی (۳۱) ایده های نورپردازی (۳۴) ایده های نورپردازی (۳۵) ایده های نورپردازی (۳۶) ایده های نورپردازی (۳۸) ایده های نورپردازی (۳۹) ایده های نورپردازی (۴۰) ایده های نورپردازی (۱۷) ایده های نورپردازی (۲۵)

منبع : معماری به سبک طرح ۵

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه